Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng

Mệnh đề nhắc nhở


[Đọc kỹ] Bạn nên đọc kỹ thỏa thuận sau trước khi nhấp vào đồng ý trong quá trình đăng ký của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam. Vui lòng đọc kỹ và hiểu đầy đủ các điều khoản liên quan trong thỏa thuận, bao gồm:

1. Thỏa thuận với bạn về các điều khoản miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm;

2. Đồng ý với bạn về các điều khoản áp dụng luật và quyền tài phán;

3. Các điều khoản quan trọng khác được đánh dấu in đậm hoặc gạch chân.


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thỏa thuận, bạn có thể tham khảo dịch vụ khách hàng của trang web Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam.


[Nhắc nhở đặc biệt] Khi bạn điền thông tin như được nhắc trên trang đăng ký, đọc và đồng ý với thỏa thuận, và hoàn thành tất cả các thủ tục đăng ký, điều đó có nghĩa là bạn đã đọc đầy đủ, hiểu và chấp nhận tất cả nội dung của thỏa thuận. Nếu bạn có tranh chấp với Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam do dịch vụ nền tảng, thì "Thỏa thuận cung cấp dịch vụ của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam" sẽ được áp dụng. Nếu bạn có tranh chấp với người dùng khác trong quá trình sử dụng các dịch vụ nền tảng, tranh chấp đó sẽ được xử lý theo thỏa thuận đã đạt được giữa bạn và những người dùng khác.


Trong quá trình đọc thỏa thuận, nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận có liên quan hoặc bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận, bạn nên dừng ngay quá trình đăng ký.


Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn được hưởng phù hợp với các điều kiện và điều khoản sau đây.


Chào mừng bạn đến thăm Tin tức thương mại điện tử Việt Nam Trước khi bạn sử dụng các dịch vụ của Tin tức thương mại điện tử Việt Nam, vui lòng đọc và tuân theo thỏa thuận dịch vụ này. "dịch vụ") cho thương mại và giao tiếp trong thị trường điện tử (thị trường điện tử) liên doanh nghiệp (B-TO-B) toàn cầu.


1. Chấp nhận các điều khoản


Vào mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào có nghĩa là bạn đã đọc đầy đủ, hiểu và đồng ý rằng bạn đã tham gia vào thỏa thuận này với mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam và bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này (sau đây được gọi là "điều khoản").


Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam có quyền quyết định thay đổi các “điều khoản” bất cứ lúc nào. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với "Điều khoản", Tin tức TMĐT Việt Nam sẽ thực hiện các thay đổi trên trang web chính thức của mình và nêu rõ các nội dung sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi liên quan, bạn phải ngừng sử dụng "dịch vụ". Một khi các “điều khoản” sửa đổi được thông báo trên trang web chính thức của Tin tức TMĐT Việt Nam, chúng sẽ tự động có hiệu lực ngay lập tức. Một khi bạn tiếp tục sử dụng “dịch vụ” có nghĩa là bạn đã chấp nhận các “điều khoản” đã được sửa đổi. Khi có tranh chấp với Tin tức TMĐT Việt Nam, thỏa thuận sử dụng dịch vụ sẽ được ưu tiên áp dụng. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, bất kỳ nội dung mới nào mở rộng phạm vi của "dịch vụ" hoặc nâng cao chức năng của nó đều bị ràng buộc bởi thỏa thuận này.


Nội dung của thỏa thuận dịch vụ này bao gồm nội dung của thỏa thuận và tất cả các quy tắc khác nhau đã hoặc sẽ được công bố bởi Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam. Tất cả các quy tắc là một phần không tách rời của thỏa thuận và có hiệu lực pháp lý như nội dung của thỏa thuận, nếu bạn không đồng ý với các quy tắc khác nhau của Mạng tin tức TMĐT Việt Nam, vui lòng tạm ngừng sử dụng nếu bạn tiếp tục sử dụng nó, sẽ được coi là bạn đã ngầm đồng ý với TMĐT Việt Nam Tất cả các loại quy tắc đã hoặc sẽ được công bố bởi mạng tin tức.


2. Điều kiện sử dụng Mạng tin tức TMĐT Việt Nam


Khi bạn hoàn tất thủ tục đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ theo những cách khác được Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam cho phép, bạn phải là thể nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực hành vi dân sự mà bạn tham gia. trong. Nếu bạn không có đủ điều kiện chuyên môn nêu trên, vui lòng không sử dụng dịch vụ, nếu không bạn và người giám hộ của bạn sẽ phải chịu mọi hậu quả do việc này gây ra và mạng TMĐT Việt Nam có quyền hủy bỏ hoặc đóng băng tài khoản của bạn, và cung cấp cho bạn và người giám hộ của bạn quyền hủy bỏ hoặc đóng băng tài khoản của bạn. Nếu bạn đại diện cho một công ty hoặc pháp nhân khác đăng ký trên Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền yêu cầu công ty hoặc pháp nhân tuân theo các "điều khoản" của thỏa thuận này.


Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam có thể tùy ý quyết định từ chối hoặc chấm dứt việc cung cấp “dịch vụ” cho bất kỳ đơn vị hoặc cá nhân bất kỳ lúc nào và không cần thông báo. "Dịch vụ" sẽ không được cung cấp cho các thành viên của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam có tư cách đã bị chấm dứt tạm thời hoặc vĩnh viễn. Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam cũng có quyền thay đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn một số hoặc tất cả các “dịch vụ” mà không cần thông báo bằng văn bản.


3. Phí


Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam có quyền thu phí "dịch vụ".


Bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi chi phí chịu thuế mà bạn phải chịu để giao dịch, sử dụng các dịch vụ trả phí từ Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam, hoặc liên hệ với máy chủ của Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam, cũng như phần cứng, phần mềm, thông tin liên lạc, dịch vụ mạng và các chi phí khác có liên quan .


4. Trang thông tin điện tử của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam chỉ được sử dụng làm nền tảng để lấy thông tin


Thông qua các dịch vụ nền tảng do Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam cung cấp, bạn có thể đăng tải thông tin giao dịch, truy vấn thông tin sản phẩm và dịch vụ, đạt được ý định giao dịch và thực hiện giao dịch, đánh giá các thành viên khác và tham gia vào tổ chức của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam. và việc sử dụng các dịch vụ thông tin và dịch vụ kỹ thuật khác.


Tin tức TMĐT Việt Nam chỉ đóng vai trò là nền tảng để người dùng tìm kiếm các đối tác thương mại, đàm phán các giao dịch hàng hóa và dịch vụ và thu thập các thông tin dịch vụ liên quan đến thương mại. Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam không liên quan đến quan hệ pháp lý và tranh chấp pháp lý giữa người dùng do giao dịch, và sẽ không và không thể liên quan đến giao dịch của tất cả các bên tham gia giao dịch. Ngoài ra, bạn cần lưu ý rằng rủi ro khi giao dịch với những người có hành vi gian lận là khách quan. Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam mong rằng Quý khách sẽ thận trọng và có ý thức chung khi sử dụng các dịch vụ do Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam cung cấp.


Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam không thể kiểm soát và không thể đảm bảo chất lượng, hiệu suất, tính an toàn hoặc tính hợp pháp của các mục liên quan đến giao dịch, tính xác thực hoặc chính xác của thông tin doanh nghiệp, cũng như không đảm bảo việc thực hiện của các bên tham gia giao dịch theo hiệp định thương mại. Năng lực của nghĩa vụ. Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam không thể và sẽ không kiểm soát việc các bên tham gia giao dịch có thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình hay không. Sau khi có thông tin trên nền tảng Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam không tham gia vào giao dịch giữa bạn và đối tác thương mại, và không chịu nghĩa vụ bảo đảm sai sót và bảo đảm quyền sở hữu. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết. do các bên tự chịu và chịu trách nhiệm pháp lý một cách độc lập.


5. Thông tin của bạn và các mặt hàng để bán


"Thông tin của bạn" bao gồm bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam hoặc những người dùng khác trong quá trình đăng ký, kinh doanh hoặc niêm yết các mặt hàng, trong bất kỳ thông tin công khai dịp nào hoặc thông qua bất kỳ hình thức email nào, bao gồm dữ liệu, văn bản, phần mềm, Âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, từ ngữ hoặc các tài liệu khác. Bạn nên chịu hoàn toàn trách nhiệm về “thông tin của mình”, và mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam chỉ là kênh thụ động để bạn đăng tải và đưa “thông tin của bạn” lên mạng. Tuy nhiên, nếu Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng "thông tin của bạn" có thể khiến Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc đạo đức nào hoặc có thể khiến Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam (toàn bộ hoặc một phần) bị mất Nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc Dịch vụ của các nhà cung cấp khác, hoặc nếu bạn không đăng nhập hoặc đăng nhập lại vào trang web trong thời hạn quy định của Tin tức TMĐT Việt Nam, công ty có thể toàn quyền quyết định thực hiện bất kỳ hành động nào công ty cho là cần thiết hoặc thích hợp với "thông tin của bạn", bao gồm Nhưng nó không giới hạn ở việc xóa những dữ liệu đó. Bạn đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền đối với "thông tin của bạn" được gửi đến Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam, bao gồm toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ. Bạn xác nhận rằng Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam không có trách nhiệm xác định hoặc xác định những tài liệu bạn gửi lên Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam cần được bảo vệ và sử dụng "thông tin của bạn" cho những người dùng khác hưởng "dịch vụ", Vietnam E- thương mại News Net cũng không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.


5.1 Nghĩa vụ đăng ký


Nếu bạn đăng ký trên website của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, bạn đồng ý:


(a) Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và cập nhật về bạn hoặc tổ chức của bạn phù hợp với yêu cầu của mẫu thông tin thành viên được công bố trên website Thương mại điện tử Việt Nam;


(b) Duy trì và cập nhật thông tin thành viên kịp thời nhằm trung thực, chính xác, đầy đủ và phản ánh đúng tình hình hiện tại. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào sai sự thật, không chính xác, không đầy đủ hoặc không phản ánh tình hình hiện tại hoặc Tin tức TMĐT Việt Nam có cơ sở hợp lý để nghi ngờ thông tin đó là sai sự thật, không chính xác, không đầy đủ hoặc không phản ánh tình hình hiện tại, Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt trạng thái đăng ký và thông tin thành viên của bạn, và từ chối bạn hưởng tất cả hoặc một phần "dịch vụ" do Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam cung cấp ở hiện tại hoặc trong tương lai. -commerce News Network không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc này Bạn sẽ chịu mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp và hậu quả bất lợi phát sinh từ đó.


(c) Nếu bạn đại diện cho một công ty hoặc chủ thể pháp lý phi cá nhân khác đăng ký và tận hưởng "dịch vụ" trên Tin tức thương mại điện tử Việt Nam, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền làm công ty hoặc chủ thể pháp lý phi cá nhân khác tuân theo thỏa thuận này "Các điều khoản" bị ràng buộc Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, bạn và công ty hoặc các pháp nhân không phải cá nhân khác sẽ thương lượng hoặc giải quyết bằng tranh tụng. Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc này.


Bạn cho phép rõ ràng rằng khi thông tin tài khoản của bạn được đăng ký thành công, bạn đã ủy quyền cho Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam tiết lộ cho Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam, đồng thời cho phép Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam sử dụng, để bạn có thể sử dụng Thương mại điện tử Việt Nam tiện lợi hơn Dịch vụ mạng tin tức.


Đăng ký không đúng quy định là việc người dùng sử dụng phần mềm, chương trình, ... đăng ký tài khoản với số lượng lớn, đăng tải thông tin và các hành vi khác gây cản trở trật tự hoạt động của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam. Đối với các thành viên nghi ngờ đăng ký không đúng quy định mà Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam phát hiện, tùy trường hợp, Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam sẽ có biện pháp cảnh cáo, cấm, xác minh danh tính, hạn chế tạo gian hàng, hạn chế đặt hàng liên quan đến website dịch vụ, hạn chế gửi tin nhắn nhà ga, và hạn chế phát hành hàng hóa., hạn chế đăng nhập trang web và các biện pháp kiểm soát khác.


5.2 Tên đăng ký thành viên, mật khẩu và tính bảo mật


Tên đăng ký thành viên và tên tài khoản người dùng mà bạn đăng ký và sử dụng sẽ không có các trường hợp sau:


(a) Vi phạm Hiến pháp hoặc các luật và quy định.


(b) Gây nguy hiểm cho an ninh, tiết lộ bí mật, lật đổ quyền lực chính trị và phá hoại sự đoàn kết.


c) Thiệt hại danh dự, lợi ích, lợi ích công cộng.


(d) Kích động hận thù dân tộc, kỳ thị dân tộc, phá hoại đoàn kết dân tộc.


(e) Phá hoại các chính sách tôn giáo và cổ súy các tôn giáo và mê tín phong kiến.


(f) Tin đồn thất thiệt, gây rối trật tự xã hội, phá hoại sự ổn định xã hội.


(g) Truyền bá nội dung tục tĩu, khiêu dâm, viết blog, bạo lực, giết người, khủng bố hoặc xúi giục tội phạm.


h) Xúc phạm, vu khống người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.


(i) Chứa các nội dung khác bị pháp luật và các quy định hành chính cấm.


Bạn có thể đặt tên người dùng hoặc biệt hiệu người dùng cho tài khoản của mình, nhưng tên người dùng hoặc biệt hiệu người dùng mà bạn đặt không được vi phạm hoặc bị nghi ngờ là xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Nếu tên người dùng hoặc biệt hiệu người dùng bạn đặt bị nghi ngờ vi phạm quyền hợp pháp của người khác hoặc vi phạm pháp luật và các quy định, Tin tức TMĐT Việt Nam có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ cho bạn và hủy tài khoản của bạn. Sau khi tài khoản bị hủy, tên người dùng tương ứng sẽ được mở cho những người dùng được ủy quyền khác đăng ký và sử dụng.


Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ chọn tên đăng ký thành viên và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật tên đăng ký thành viên và mật khẩu của bạn, và bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra dưới tên đăng ký thành viên và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý:


(a) Nếu bất kỳ ai phát hiện việc sử dụng trái phép tên đăng ký thành viên hoặc mật khẩu của bạn, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm quy chế bảo mật nào khác, bạn sẽ thông báo ngay cho Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam nếu không thông báo kịp thời cho Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam Nếu tổn thất được mở rộng hơn nữa, bạn sẽ tự chịu tổn thất và do đó, Mạng TTĐT TMĐT Việt Nam sẽ được miễn trách nhiệm;


(b) Đảm bảo rằng bạn rời khỏi trang web theo đúng các bước vào cuối mỗi giai đoạn trực tuyến. Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ các quy định tại khoản này.


Bạn hiểu rằng cần có thời gian hợp lý để Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam thực hiện hành động theo yêu cầu của bạn. được thực hiện. Trừ khi có quy định của pháp luật hoặc phán quyết của tòa án và được sự đồng ý của Mạng tin tức TMĐT Việt Nam, tên đăng nhập, biệt hiệu và mật khẩu của bạn không được chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế dưới bất kỳ hình thức nào (ngoại trừ các quyền tài sản liên quan đến tài khoản) .


5.3 Các quy tắc liên quan đến dữ liệu của bạn


Bạn đồng ý rằng "thông tin của bạn" và bất kỳ "mặt hàng" nào mà bạn cung cấp cho các giao dịch trên trang web Tin tức thương mại điện tử Việt Nam (nói chung là tất cả các thông tin có thể giao dịch hợp pháp, hữu hình hoặc vô hình và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau). quyền hoặc lợi ích nhất định, hoặc một hóa đơn hoặc chứng khoán nhất định, hoặc một dịch vụ hoặc hành vi nhất định. Thuật ngữ "khoản mục" trong thỏa thuận này bao gồm ý nghĩa này):


a. Sẽ không có gian lận, và không liên quan gì đến giả mạo hoặc trộm cắp;


b. Nó sẽ không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu nào của bên thứ ba đối với mặt hàng hoặc bản quyền, quyền, quyền nhãn hiệu, bí mật kinh doanh hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác, quyền riêng tư, quyền danh tiếng và các quyền hợp pháp khác mà người khác được hưởng;


c. Sẽ không vi phạm bất kỳ luật, quy định, pháp lệnh hoặc quy định nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật, quy định, pháp lệnh hoặc quy định về quản lý xuất khẩu, hạn ngạch thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống cạnh tranh không lành mạnh hoặc quảng cáo sai sự thật);


d. Sẽ không chứa nội dung phỉ báng (bao gồm cả phỉ báng thương mại), đe dọa bất hợp pháp hoặc quấy rối bất hợp pháp;


e. Sẽ không chứa nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc tục tĩu;


f. Sẽ không chứa bất kỳ loại vi rút nào cố tình phá hủy, can thiệp có ác ý, bí mật đánh chặn hoặc xâm nhập bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào, các chương trình phá hoại trá hình, sâu máy tính, bom chương trình hẹn giờ hoặc các chương trình máy tính khác;


g. Nó sẽ không được kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với hàng hóa hoặc dịch vụ sau đây hoặc chứa các mô tả về hàng hóa hoặc dịch vụ sau:


(1) Hàng hóa hoặc dịch vụ bị cấm theo thỏa thuận này;


(2) Bạn không có quyền kết nối hoặc bao gồm hàng hóa hoặc dịch vụ.


Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:


(1) Sử dụng "dịch vụ" liên quan đến bất kỳ chữ cái chuỗi nào, số lượng lớn email ngẫu nhiên, email spam, hoặc bất kỳ thông tin nào được sao chép hoặc thừa;


(2) Sử dụng "dịch vụ" để thu thập địa chỉ e-mail và thông tin khác của người khác mà không có sự đồng ý của người khác; hoặc sử dụng "dịch vụ" để tạo địa chỉ e-mail sai, hoặc sử dụng các hình thức khác để cố gắng xác định danh tính của người gửi hoặc nguồn thông tin Đánh lừa người khác.


(3) Các mặt hàng khác gây tổn hại đến bảo mật giao dịch của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, uy tín của trang web hoặc các mặt hàng bị cấm bởi Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam.

5.4 Các mặt hàng bị cấm


Bạn không được phép xuất bản trên Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam hoặc mua bán các mặt hàng hoặc vật phẩm có chứa thông tin sau đây qua Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam:


(a) Sử dụng ngôn ngữ hoặc thuật ngữ diễn đạt tuyệt đối trên bao bì sản phẩm hoặc các trang quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn các từ vựng sau: cao (X), hạng, tốt, hàng đầu, chất lượng hàng đầu, thương hiệu, duy nhất,,, bán hàng + quán quân, Mặc cả săn bắn, công cụ, cao, đầu tiên trong nước, cực đoan, lựa chọn đầu tiên, chưa từng có, tuyệt đối, thế giới, đỉnh cao, đỉnh cao, phát minh, tiên tiến, v.v ...;


(b) Sử dụng các nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng và các mẫu trên bao bì sản phẩm hoặc các trang quảng cáo;


(c) Không được sử dụng hoặc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Quân kỳ, Quốc huy hoặc Quốc ca dưới hình thức ngụy trang trên bao bì sản phẩm hoặc các trang quảng cáo; không được sử dụng hoặc ngụy trang dưới danh nghĩa các cơ quan và nhân viên nội tạng;


(d) Nó không được chứa nội dung tục tĩu, khiêu dâm, blog, mê tín dị đoan, khủng bố hoặc bạo lực; nó cũng không được chứa nội dung phân biệt đối xử về sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo hoặc giới tính;


(e) Các quảng cáo về phương pháp điều trị y tế, sản phẩm, thiết bị y tế và thực phẩm tốt cho sức khỏe không được sử dụng người phát ngôn quảng cáo để được khuyến nghị và chứng nhận; trẻ vị thành niên dưới mười tuổi không được sử dụng làm người phát ngôn quảng cáo;


(f) Dữ liệu, thống kê, kết quả khảo sát, tóm tắt, trích dẫn và các trích dẫn khác được sử dụng trong quảng cáo phải đúng sự thật và chính xác và phải ghi rõ nguồn. Nếu nội dung báo giá có phạm vi áp dụng và thời hạn hiệu lực thì cần nêu rõ;


(g) Khi người điều hành kinh doanh thực hiện các hoạt động khuyến mại bằng cách so sánh giá với người điều hành kinh doanh khác hoặc hình thức bán hàng khác, điều đó phải chỉ ra chính xác ý nghĩa của giá so sánh và có thể chứng minh rằng giá niêm yết được so sánh là đúng và hợp lệ. Nếu không, nó cấu thành gian lận về giá;


(h) Các mặt hàng bị cấm hoặc hạn chế bởi luật, quy định, pháp lệnh hoặc quy định;


(i) Các mặt hàng mà Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam cho rằng nên bị cấm hoặc không phù hợp để mua bán qua Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam.


5.5 Các quy định về xuất bản quảng cáo trên Internet


Quảng cáo thương mại trực tiếp và gián tiếp quảng bá hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua các phương tiện Internet như trang web, trang web và ứng dụng Internet, dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc các hình thức khác, đều là quảng cáo trên Internet.


Bạn phải chịu trách nhiệm về tính xác thực và hợp pháp của nội dung quảng cáo trên Internet có liên quan do Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam đăng tải (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin sản phẩm, phòng triển lãm, v.v.), và các thông tin quảng cáo đó phải được nhận dạng và đánh dấu rõ ràng " Quảng cáo ", với tư cách là nhà cung cấp thông tin Internet cung cấp dịch vụ thông tin, Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam không chịu trách nhiệm về các hành vi quảng cáo trên Internet nêu trên của người sử dụng. Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa thông tin, cấm xuất bản, hạn chế quyền tài khoản và đóng tài khoản.


5.6 Bán và khuyến mại hàng hóa và / hoặc dịch vụ


Bạn nên tuân thủ nguyên tắc thiện chí, đảm bảo rằng thông tin hàng hóa và / hoặc dịch vụ mà bạn công bố là đúng sự thật, phù hợp với hàng hóa và / hoặc dịch vụ mà bạn thực sự bán và nghiêm túc thực hiện các cam kết giao dịch của bạn trong suốt quá trình giao dịch. Bạn nên duy trì trật tự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường nền tảng mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, không được hạ thấp hoặc vu khống đối thủ cạnh tranh, không được can thiệp vào bất kỳ giao dịch và hoạt động nào trên nền tảng mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, hoặc can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào Hoạt động bình thường của nền tảng.


5.7 Tuyên bố và đảm bảo của nhà cung cấp


(1) Nó đáp ứng các yêu cầu đăng ký của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam và cung cấp thông tin đăng ký trung thực, hợp pháp, chính xác và hiệu quả cho Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, và các đảm bảo như địa chỉ email, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên hệ và mã bưu chính Tính hợp lệ và tính bảo mật của những nội dung đó đảm bảo rằng Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam và những người sử dụng khác có thể liên hệ với mình thông qua các thông tin liên hệ trên. Đồng thời, nhà cung cấp cũng có nghĩa vụ cập nhật thông tin đăng ký liên quan kịp thời khi thông tin liên quan thực sự thay đổi.


(2) Cam kết tuân thủ thỏa thuận này và tất cả các quy tắc và thủ tục được công bố trên Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam.


(3) Có quyền hợp pháp để ký kết thỏa thuận này và sử dụng các dịch vụ có liên quan của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam.


(4) Tất cả các thông tin công bố trên Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam là trung thực, chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy tắc của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam.


(5) Có quyền kinh doanh hợp pháp và quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm liên quan đến thông tin sản phẩm của mình được đăng tải trên Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam.


(6) Đảm bảo rằng mọi hành động được thực hiện khi sử dụng dịch vụ đều tuân thủ pháp luật, quy định và các quy tắc, quy định có liên quan của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, cũng như các lợi ích công cộng xã hội và đạo đức công vụ. Nếu bất kỳ hậu quả pháp lý nào xảy ra do vi phạm, nhà cung cấp sẽ độc lập chịu mọi trách nhiệm pháp lý tương ứng dưới danh nghĩa của mình.


(7) Nó đồng ý không sử dụng thương mại bất kỳ dữ liệu nào trên Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng tại Việt Nam bằng cách sao chép, phổ biến hoặc tiết lộ cho các bên khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Vietnam E - Mạng tin tức thương mại. Bất kỳ thông tin nào được hiển thị bởi những người dùng khác trên trang web của mạng tin tức thương mại điện tử.


(8) Công ty cam kết có đủ điều kiện và quyền hợp pháp để đăng tải thông tin bán sản phẩm liên quan lên Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam và bán chúng, và các hành vi nêu trên không cấu thành bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không bị giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền tài sản của bên thứ ba,… Xâm phạm, nếu Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam phải chịu bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc trách nhiệm hành chính nào do bên thứ ba gây ra do hành động của mình thì sẽ chịu trách nhiệm tương ứng và miễn trừ cho Việt Nam Mạng tin tức thương mại điện tử từ trách nhiệm pháp lý.


(10) Nó hứa sẽ không sử dụng bất kỳ từ khóa nào của các nhãn hiệu trái phép trong các sản phẩm đã xuất bản của mình.


(11) Cam kết không làm xáo trộn trật tự thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình thức nào, cố tình lách các quy tắc hoặc biện pháp kiểm soát thị trường khác nhau của Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam, hoặc có được và sử dụng trang web chính thức của Thương mại Điện tử Việt Nam Mạng Tin tức theo cách không phù hợp. Hoặc hành vi vì lợi ích dịch vụ hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Trong trường hợp vi phạm, Tin tức TMĐT Việt Nam có quyền hủy bỏ các tài nguyên chính thức, các lợi ích dịch vụ và / hoặc chấm dứt các tư cách dịch vụ tương ứng có được và sử dụng không đúng cách.


Nếu Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam phát hiện nhà cung cấp vi phạm các khai báo và cam kết nêu trên, Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam có quyền hủy bỏ các cửa hàng đã đăng ký kinh doanh mà không cần thông báo, và có quyền yêu cầu nhà cung cấp đó phải chịu trách nhiệm tương ứng để được bồi thường.


6. Quyền sử dụng giấy phép do bạn cấp


Bạn cấp cho Mạng tin thương mại điện tử Việt Nam và các đơn vị thành viên quyền sử dụng giấy phép toàn cầu, vĩnh viễn và miễn phí (và có quyền ủy quyền lại quyền này ở nhiều cấp), Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam và các đơn vị thành viên có quyền (toàn bộ hoặc một phần) để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, viết lại, xuất bản, dịch, phân phối, thực thi và hiển thị "thông tin của bạn" hoặc tạo các sản phẩm phái sinh từ đó, và / hoặc dưới bất kỳ hình thức nào hiện được biết đến hoặc được phát triển trong tương lai, Media hoặc công nghệ, kết hợp "thông tin của bạn" vào các tác phẩm khác.


7. Quyền riêng tư


Mặc dù có quyền sử dụng theo Điều 6, dựa trên việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn là nguyên tắc cơ bản của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam. Vì lý do này, Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam cũng sẽ sử dụng theo quy định về quyền riêng tư của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam. "Hồ sơ của bạn".


Tất cả các điều khoản của tuyên bố bảo mật của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam là một phần của thỏa thuận này, vì vậy bạn phải đọc kỹ. Xin lưu ý rằng một khi bạn tự nguyện tiết lộ "thông tin của mình" trên mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, những thông tin đó có thể được người khác lấy và sử dụng.


8. Thủ tục giao dịch


8.1 Thêm mục mô tả sản phẩm


Mô tả sản phẩm là các mô tả khác do bạn cung cấp, chẳng hạn như mô tả bằng văn bản, hình ảnh và ảnh hiển thị trên website của Tin tức TMĐT Việt Nam, có thể là:


(a) Mô tả về các sản phẩm bạn sở hữu và muốn bán;


(b) Mô tả về sản phẩm bạn đang tìm kiếm.


Bạn có thể đăng bất kỳ loại mô tả sản phẩm nào trên trang web của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, hoặc đăng cả hai loại cùng một lúc, với điều kiện bạn phải phân loại các mô tả sản phẩm này vào đúng danh mục.


Mạng tin tức TMĐT Việt Nam không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính xác thực của các mô tả sản phẩm.


8.2 Đàm phán về giao dịch

    Các bên tham gia giao dịch thương lượng với nhau bằng cách mô tả rõ ràng yêu cầu và hoàn trả trên trang web của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam. Sau khi hai bên chấp nhận yêu cầu hoặc gửi lại đơn hàng, người sử dụng Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam có liên quan có nghĩa vụ hoàn tất giao dịch. Trừ khi trong các trường hợp đặc biệt (chẳng hạn như người dùng thực hiện thay đổi đáng kể sau khi bạn gửi yêu cầu hoặc mô tả của mặt hàng cần làm rõ lỗi nhập văn bản hoặc bạn không xác minh được danh tính của người dùng tham gia vào giao dịch, v.v. .), yêu cầu và Không có lời hứa nào có thể được rút lại.


8.3 Xử lý tranh chấp giao dịch


(a) Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam không liên quan đến các mối quan hệ pháp lý và tranh chấp pháp lý giữa người dùng do giao dịch, và sẽ không và không thể liên quan đến giao dịch giữa hai bên. Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng hoặc với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có dịch vụ mà bạn nhận được thông qua Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, bạn được miễn trừ khỏi Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam (và các đại lý của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam và (Nhân viên) chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, khiếu nại và thiệt hại (thực tế hoặc do hậu quả) nào thuộc các loại và bản chất khác nhau phát sinh từ các tranh chấp đó hoặc liên quan đến các tranh chấp đó ở bất kỳ khía cạnh nào.


(b) Khi bạn có tranh chấp với người dùng khác do giao dịch trong quá trình giao dịch trực tuyến của Mạng tin thương mại điện tử Việt Nam và yêu cầu Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam hòa giải, sau khi xem xét, Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam có quyền hòa giải và tuân theo các quy tắc Thông báo công khai để giải quyết. Vì Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam là một tổ chức phi tư pháp, bạn hoàn toàn hiểu và thừa nhận rằng khả năng xác định bằng chứng và xử lý tranh chấp của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam còn hạn chế và việc thụ lý tranh chấp giao dịch hoàn toàn dựa trên sự ủy thác của bạn và có không đảm bảo rằng kết quả giải quyết tranh chấp sẽ nhất quán. Mong đợi của bạn không chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết tranh chấp. Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam có quyền quyết định việc tham gia hòa giải tranh chấp.


(c) Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam có quyền thông báo tình hình cho bạn qua e-mail và các phương thức liên lạc khác, và thông báo cho bên kia về những gì bạn đã học được qua e-mail, v.v. Bạn có nghĩa vụ hợp tác với công việc của Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam, nếu không, Vietnam Telecom Shangnews.com có quyền đưa ra những kết quả bất lợi.


(d) Nếu văn bản pháp lý có hiệu lực xác nhận rằng người dùng đã vi phạm pháp luật hoặc vi phạm thỏa thuận này hoặc Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam nhận định rằng người dùng bị nghi ngờ bất hợp pháp hoặc vi phạm thỏa thuận này, thì Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam có quyền được trên trang web của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam Thông báo hành vi vi phạm pháp luật của người dùng dưới hình thức công bố trực tuyến và phạt (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hạn chế quyền, chấm dứt dịch vụ, v.v.).


8.4 Sử dụng ý thức chung


Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam không thể và không cố gắng kiểm soát thông tin do người dùng khác cung cấp thông qua “dịch vụ”. Về bản chất, thông tin của những người dùng khác có thể gây khó chịu, có hại hoặc không chính xác và trong một số trường hợp có thể chứa hướng dẫn nhận dạng không chính xác hoặc thêm hướng dẫn nhận dạng một cách gian lận. Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam mong rằng bạn sẽ thận trọng và có ý thức chung khi sử dụng Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam.


9. Hệ thống giao dịch


9.1 Không thao túng các giao dịch


Bạn đồng ý không sử dụng các cộng sự (khách hàng cấp dưới hoặc bên thứ ba), những người giúp đạt được sự lừa dối hoặc lừa dối để thao túng kết quả của các cuộc đàm phán thương mại với một bên giao dịch khác.


9.2 Tính toàn vẹn của hệ thống


Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc các thủ tục thông thường nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web Thương mại điện tử Việt Nam hoặc bất kỳ giao dịch nào đang được thực hiện trên Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam. Bạn không được thực hiện bất kỳ tải trọng lớn bất hợp lý hoặc không cân xứng nào đối với cấu trúc mạng của Mạng tin tức TMĐT Việt Nam. Bạn không được tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng mật khẩu của bạn cho bất kỳ mục đích trái phép nào.


9.3 Phản hồi


Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm hỏng tính toàn vẹn của hệ thống phản hồi thông tin, chẳng hạn như: sử dụng ID thành viên thứ hai hoặc bên thứ ba để để lại phản hồi tích cực cho chính bạn; sử dụng ID thành viên thứ hai hoặc bên thứ ba để lại cho người dùng khác Phản hồi tiêu cực (phản hồi dữ liệu ném bom); hoặc để lại phản hồi tiêu cực (phản hồi được áp đặt một cách ác ý) khi người dùng không thực hiện một số hành động bên ngoài phạm vi giao dịch.


9.4 Không sử dụng cho mục đích thương mại


Bạn đồng ý rằng bạn không được phép sử dụng bất kỳ thông tin nào cho mục đích thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn việc sao chép bất kỳ thông tin nào hiển thị trên website Tin tức thương mại điện tử Việt Nam cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam.


10. Chấm dứt Dịch vụ hoặc Hạn chế Truy cập


Bạn đồng ý rằng trong trường hợp Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam không tính phí bạn, thì Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam có thể quyết định theo quyết định riêng của mình vì bất kỳ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam cho rằng bạn đã vi phạm nghĩa đen và tinh thần của thỏa thuận này), Hoặc bạn hành động không phù hợp với nghĩa đen và tinh thần của thỏa thuận này, hoặc bạn không đăng nhập vào trang web bằng tài khoản và mật khẩu của mình trong hơn 365 ngày) chấm dứt mật khẩu "dịch vụ", tài khoản (hoặc bất kỳ phần nào của nó) Sao chép) hoặc việc bạn sử dụng "dịch vụ", đồng thời xóa và loại bỏ "thông tin của bạn" mà bạn đã gửi trong quá trình sử dụng "dịch vụ".


Bạn đồng ý rằng trong các trường hợp mà Mạng tin tức TMĐT Việt Nam tính phí cho bạn, Mạng tin tức TMĐT Việt Nam sẽ thực hiện hành vi chấm dứt dịch vụ nêu trên dựa trên sự nghi ngờ hợp lý và thông báo trước. Đồng thời, Mạng tin tức TMĐT Việt Nam có toàn quyền quyết định ngừng cung cấp "dịch vụ" hoặc bất kỳ phần nào của nó vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng các biện pháp chấm dứt sử dụng "dịch vụ" của bạn theo bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam có thể vô hiệu ngay lập tức tài khoản của bạn hoặc hủy bỏ Tài khoản của bạn và tất cả thông tin và tệp liên quan trong tài khoản của bạn hoặc cấm bạn truy cập thêm vào các tệp hoặc "dịch vụ" đó. Sau khi tài khoản bị chấm dứt, Mạng tin tức TMĐT Việt Nam không có nghĩa vụ lưu giữ bất kỳ thông tin nào trong hoặc liên quan đến tài khoản gốc, hoặc chuyển tiếp bất kỳ thông tin nào chưa được đọc hoặc gửi cho bạn hoặc bên thứ ba. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Tin tức TMĐT Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào "dịch vụ".


Bạn có quyền yêu cầu hủy tài khoản của mình khỏi Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, nếu được sự chấp thuận của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam sẽ hủy tài khoản của bạn, lúc đó bạn và Tin tức thương mại điện tử Việt Nam Mạng sẽ có một hợp đồng dựa trên thỏa thuận này. Mối quan hệ kết thúc. Sau khi tài khoản của bạn bị hủy, Tin tức TMĐT Việt Nam không có nghĩa vụ phải giữ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào trong tài khoản của bạn cho bạn, cũng như không có nghĩa vụ chuyển tiếp bất kỳ thông tin nào bạn chưa đọc hoặc chưa gửi cho bạn hoặc bên thứ ba.


Bạn hiểu và đồng ý rằng sau khi chấm dứt quan hệ hợp đồng với Tin tức TMĐT Việt Nam:


(a) Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam có quyền tiếp tục lưu thông tin của bạn.


(b) Nếu bạn đã vi phạm pháp luật hoặc vi phạm thỏa thuận và / hoặc quy tắc này trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ, Mạng tin tức TMĐT Việt Nam vẫn có thể yêu cầu quyền của bạn theo thỏa thuận này.


(c) Mối quan hệ giữa bạn và những người dùng khác do sử dụng dịch vụ trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ sẽ không bị chấm dứt khi chấm dứt thỏa thuận này. Những người dùng khác vẫn có quyền yêu cầu quyền của bạn và bạn nên tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo cam kết.

11. Hậu quả của việc vi phạm các quy tắc là gì?


Không hạn chế các biện pháp xử lý khác, nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây, Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam có thể ngay lập tức đưa ra cảnh báo, tạm đình chỉ, đình chỉ vĩnh viễn hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bạn, xóa mọi thông tin hiện có về bạn và mọi thông tin khác mà bạn hiển thị trên trang web:


(a) Bạn đã vi phạm thỏa thuận này;


(b) Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam không thể xác minh hoặc xác thực bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam;


(c) Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam tin rằng hành động của bạn có thể khiến bạn, người sử dụng Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp dịch vụ thông qua Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam hoặc Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Không giới hạn bất kỳ biện pháp xử lý nào khác, nếu bạn bị phát hiện tham gia vào các hoạt động gian lận liên quan đến Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và truy cứu trách nhiệm pháp lý của bạn.


Nếu thông tin bạn đăng tải trên nền tảng của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam là vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba, thì Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam có thể xóa hoặc chặn ngay các thông tin tương ứng theo các quy định tương ứng, hoặc lấy sản phẩm của bạn ra khỏi kệ và giám sát chúng.


Hành vi của bạn trên nền tảng Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam hoặc hành vi có ảnh hưởng đến nền tảng Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam và người sử dụng mặc dù không được thực hiện trên nền tảng Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam là vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm về quyền và lợi ích của bên thứ ba, Mạng tin tức TMĐT Việt Nam có thể thực hiện các biện pháp như hạn chế sự tham gia của bạn vào các hoạt động tiếp thị và đình chỉ một phần hoặc toàn bộ dịch vụ cung cấp cho bạn theo các quy định tương ứng. Nếu hành vi của bạn cấu thành vi phạm cơ bản hợp đồng, Mạng tin tức TMĐT Việt Nam có thể thu giữ tài khoản của bạn và chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho bạn.


12. Dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng"


Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để bạn có được niềm vui trong quá trình sử dụng website của Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam. Rất tiếc, Mạng tin tức TMĐT Việt Nam không thể lường trước được bất kỳ sự cố kỹ thuật hoặc khó khăn nào khác vào bất kỳ lúc nào. Những khó khăn như vậy có thể dẫn đến mất dữ liệu hoặc làm gián đoạn các dịch vụ khác. Vì lý do này, bạn hiểu rõ ràng và đồng ý rằng việc sử dụng "dịch vụ" của bạn là rủi ro của riêng bạn. "Dịch vụ" được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có".


Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam tuyên bố rõ ràng rằng họ không đưa ra tất cả các loại đảm bảo rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đảm bảo về tính thị trường, khả năng áp dụng cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.


Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam không đảm bảo các nội dung sau:


(a) "Dịch vụ" sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn;


(b) "Dịch vụ" sẽ không bị gián đoạn, và kịp thời, an toàn và không có bất kỳ sai sót nào;


(c) Các kết quả có thể thu được thông qua việc sử dụng "dịch vụ" sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy;


(d) Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tài liệu hoặc các tài liệu khác mà bạn mua hoặc có được thông qua "Dịch vụ" sẽ đáp ứng mong đợi của bạn.


Việc tải xuống hoặc lấy bất kỳ tài liệu nào dưới các hình thức khác thông qua việc sử dụng "dịch vụ" do bạn toàn quyền quyết định và các rủi ro liên quan đến việc này do bạn chịu. Đối với bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn xảy ra khi bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát dữ liệu nào. Bất kỳ ý kiến hoặc tài liệu bằng miệng hoặc bằng văn bản nào mà bạn có được từ Mạng tin tức TMĐT Việt Nam hoặc thông qua hoặc từ "dịch vụ" sẽ không tạo ra bất kỳ đảm bảo nào không được nêu rõ trong thỏa thuận này.


13. Trách nhiệm pháp lý


Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ trường hợp nào sau đây gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn đối với thiệt hại về lợi nhuận, thiện chí, sử dụng, dữ liệu, v.v. hoặc các thiệt hại vô hình khác (Bất kể về việc Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hay chưa):


(a) Sử dụng hoặc không sử dụng "dịch vụ";


(b) Chi phí để có được hàng hóa và dịch vụ thay thế do việc mua hoặc mua bất kỳ hàng hóa, mẫu, dữ liệu, vật liệu hoặc dịch vụ nào thông qua hoặc từ "Dịch vụ", hoặc việc nhận bất kỳ thông tin nào thông qua hoặc từ "Dịch vụ" hoặc kết thúc của bất kỳ giao dịch nào;


(c) Truy cập hoặc thay đổi tài liệu hoặc dữ liệu truyền của bạn mà không được chấp thuận;


(d) Bất kỳ tuyên bố nào của bên thứ ba về "dịch vụ" hoặc hành vi về "dịch vụ";


(e) Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến "dịch vụ" gây ra bởi bất kỳ lý do nào, kể cả sơ suất.


Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam không thể lường trước được bất kỳ sự cố kỹ thuật hoặc khó khăn nào khác vào bất kỳ lúc nào, và những khó khăn đó có thể dẫn đến mất dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ khác. Vì vậy, bạn hiểu rõ ràng và đồng ý rằng việc bạn sử dụng "dịch vụ" là rủi ro của riêng bạn và "dịch vụ" được cung cấp "nguyên trạng" và "sẵn có". Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam tuyên bố rõ ràng rằng họ không đưa ra bất kỳ hình thức đảm bảo rõ ràng hay ngụ ý nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đảm bảo về tính thị trường, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam không đảm bảo các nội dung sau:


(a)> "Dịch vụ" sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn;


(b) "Dịch vụ" sẽ không bị gián đoạn, và kịp thời, an toàn và không có bất kỳ sai sót nào;


(c) Các kết quả có thể thu được thông qua việc sử dụng "dịch vụ" sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy;


(d) Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tài liệu hoặc các tài liệu khác mà bạn mua hoặc có được thông qua "Dịch vụ" sẽ đáp ứng mong đợi của bạn. Việc tải xuống hoặc lấy bất kỳ tài liệu nào dưới các hình thức khác thông qua việc sử dụng "dịch vụ" do bạn toàn quyền quyết định và các rủi ro liên quan đến việc này do bạn chịu. Đối với bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn xảy ra khi bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát dữ liệu nào. Mọi nhận xét bằng miệng hoặc bằng văn bản hoặc tài liệu mà bạn có được từ Mạng tin tức TMĐT Việt Nam hoặc thông qua hoặc từ "dịch vụ" sẽ không phát sinh bất kỳ trách nhiệm đảm bảo nào mà không được nêu rõ trong thỏa thuận này.


Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam chỉ cung cấp cho bạn những dịch vụ của nền tảng Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam. Trước thực trạng nền tảng của Mạng TTĐT Việt Nam có đặc điểm là lượng thông tin khổng lồ và sự tách biệt giữa thông tin và đối tượng vật lý trên môi trường mạng thông tin, nên Mạng TTĐT Việt Nam không thể rà soát thông tin hàng hoá và / hoặc từng dịch vụ một và không thể xem xét từng hàng hóa và / hoặc hàng hóa liên quan đến giao dịch. Hoặc chất lượng, độ an toàn, tính hợp pháp, tính xác thực và độ chính xác của dịch vụ, bạn nên đánh giá một cách thận trọng.


14. Bồi thường


Bạn đồng ý rằng do bạn vi phạm thỏa thuận này hoặc các tài liệu khác có trong thỏa thuận này, hoặc do bạn vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba, đối với các công ty, giám đốc, nhân viên và đại lý nộp đơn khiếu nại (chi phí bồi thường bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí tư pháp và chi phí thuê chuyên gia khác), bạn phải bồi thường đầy đủ cho Mạng tin tức TMĐT Việt Nam và các đơn vị thành viên.


15. Tuân thủ luật pháp


Bạn phải tuân thủ tất cả các luật, quy định, quy tắc và quy định có liên quan liên quan đến việc sử dụng "dịch vụ" của bạn, cũng như đấu thầu, mua và bán bất kỳ mặt hàng nào và cung cấp thông tin kinh doanh.


16. Không có mối quan hệ đại lý


Bạn và Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam chỉ là nhà thầu độc lập. Thỏa thuận này không nhằm mục đích hình thành hoặc tạo ra bất kỳ đại lý, quan hệ đối tác, liên doanh, lao động và việc làm nào, hoặc nhượng quyền thương mại và quan hệ tài trợ.


17. Quảng cáo và dịch vụ tài chính


Bạn liên lạc với hoặc thực hiện các giao dịch kinh doanh với hoặc tham gia vào các hoạt động quảng bá của các nhà quảng cáo được xác định trên "Dịch vụ" hoặc thông qua "Dịch vụ", bao gồm thanh toán và phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan và các giao dịch kinh doanh liên quan Bất kỳ điều khoản, điều kiện nào khác, đảm bảo hoặc tuyên bố sẽ chỉ xảy ra giữa bạn và người đã đăng quảng cáo. Bạn đồng ý rằng Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ giao dịch kinh doanh nào như vậy hoặc sự xuất hiện của các quảng cáo đó trên "Dịch vụ". Nếu bạn có ý định tạo hoặc tham gia vào bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến bất kỳ công ty nào, báo giá cổ phiếu, đầu tư hoặc chứng khoán thông qua "Dịch vụ", hoặc nhận hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin hoặc cảnh báo nào liên quan đến bất kỳ công ty, báo giá cổ phiếu, đầu tư hoặc chứng khoán nào thông qua " Dịch vụ "Xin lưu ý rằng Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về tính chính xác, hữu ích hoặc tính sẵn có, lợi nhuận của bất kỳ thông tin nào như vậy được truyền qua" dịch vụ ", và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ giao dịch hoặc đầu tư nào quyết định được thực hiện dựa trên thông tin đó.


18. Liên kết


"Dịch vụ" hoặc bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên World Wide Web khác. Vì Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam không kiểm soát các trang web và tài nguyên này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó và bạn không nhận ra rằng các trang web hoặc tài nguyên đó có thể có sẵn từ Bất kỳ nội dung, khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác có được từ các trang web hoặc tài nguyên này sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với chúng. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào gây ra (hoặc được tuyên bố là đã gây ra) bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào do việc sử dụng hoặc dựa vào nội dung, khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác có được từ các trang web hoặc tài nguyên đó, Tin tức TMĐT Việt Nam Nets không chịu trách nhiệm.


19. Trường hợp bất khả kháng


Vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Mạng tin tức TMĐT Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, đình công hoặc bạo loạn, thiếu thốn vật chất hoặc khẩu phần ăn, bạo loạn, chiến tranh, hành động của chính phủ, sự cố liên lạc hoặc các phương tiện khác, hoặc thương vong nghiêm trọng , v.v., nếu Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam trì hoãn hoặc không thực hiện hợp đồng, thì Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn.


20. Thông báo


    Bạn nên điền chính xác và cập nhật các thông tin liên hệ hiệu quả của mình như địa chỉ email, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên hệ, mã bưu điện, v.v. để Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam hoặc những người dùng khác có thể liên hệ với bạn một cách hiệu quả vì họ không thể liên lạc với bạn Nếu bạn liên lạc được, bạn phải tự chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc chi phí tăng thêm trong quá trình sử dụng dịch vụ của Mạng TMĐT Việt Nam. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có nghĩa vụ duy trì tính hợp lệ của thông tin liên hệ mà bạn cung cấp, nếu có thay đổi cần cập nhật, bạn nên hoạt động theo yêu cầu của Mạng tin tức TMĐT Việt Nam.


    Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam sẽ gửi cho bạn các thông báo khác nhau đến một hoặc một số phương thức liên hệ trên của bạn và nội dung của các thông báo đó có thể có tác động có lợi hoặc bất lợi đáng kể đến quyền và nghĩa vụ của bạn, hãy chú ý kịp thời.


    Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam sẽ gửi thông báo cho bạn thông qua các phương thức liên hệ nêu trên, trong đó thông báo bằng văn bản được gửi dưới dạng điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn các thông báo trên nền tảng Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, gửi tin nhắn qua điện thoại di động đến số điện thoại liên lạc được cung cấp cho bạn và cung cấp cho bạn Gửi email đến địa chỉ email của bạn, gửi thông tin, tin nhắn hệ thống và thông tin thư trạm đến tài khoản của bạn, những thông tin này sẽ được coi là đã được gửi sau khi gửi thành công; thông báo bằng văn bản được gửi trên giấy, theo quy định của địa chỉ liên lạc được cung cấp Năm ngày dương lịch sẽ được coi là đã được chuyển đến.


    Đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoạt động giao dịch trên nền tảng Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam, bạn đồng ý rằng các cơ quan tài phán (bao gồm nhưng không giới hạn ở tòa án nhân dân) có thể tống đạt cho bạn các văn bản pháp luật thông qua các phương thức liên lạc hiện đại như tin nhắn điện thoại di động, đ -mails, hoặc qua đường bưu điện (Bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu kiện tụng). Số điện thoại di động, địa chỉ email và các thông tin liên hệ khác để nhận văn bản quy phạm pháp luật là số điện thoại di động và thông tin liên hệ email mà bạn đã cung cấp khi đăng ký và cập nhật trên nền tảng mạng tin học thương mại điện tử Việt Nam. Các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan tư pháp ban hành cho thông tin liên hệ ở trên sẽ được coi là được phục vụ. Địa chỉ gửi thư của bạn là địa chỉ liên hệ hợp pháp của bạn hoặc địa chỉ liên hệ hợp lệ do bạn cung cấp.


    Bạn đồng ý rằng cơ quan tư pháp có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức tống đạt nêu trên để cung cấp các văn bản pháp luật cho bạn và các cơ quan tư pháp có thể sử dụng nhiều phương thức để tống đạt các văn bản pháp luật cho bạn.


    Bạn đồng ý rằng phương thức tống đạt trên có thể áp dụng cho tất cả các giai đoạn của quy trình xét xử. Chẳng hạn như tham gia các thủ tục tranh tụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thủ tục sơ thẩm, sơ thẩm, tái thẩm, thi hành và giám sát, v.v.


    Bạn nên đảm bảo rằng thông tin liên hệ được cung cấp là chính xác, hiệu quả và được cập nhật theo thời gian thực. Nếu thông tin liên hệ được cung cấp không chính xác, thông tin liên lạc thay đổi không được thông báo kịp thời, không giao hoặc giao không kịp thời thì bạn sẽ phải chịu những hậu quả pháp lý có thể phát sinh từ việc này.


    Trừ khi có quy định rõ ràng khác, bất kỳ thông báo nào giữa bạn và Mạng tin tức TMĐT Việt Nam phải được gửi bằng email, hoặc (trong trường hợp của bạn) đến email bạn đã cung cấp cho Mạng tin tức TMĐT Việt Nam trong quá trình đăng ký Địa chỉ, hoặc địa chỉ khác tương tự theo quy định của bên liên quan. Hai mươi bốn (24) giờ sau khi e-mail được gửi đi, thông báo sẽ được coi là đã được gửi đi trừ khi người gửi được thông báo rằng địa chỉ e-mail liên quan đã bị vô hiệu. Ngoài ra, Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam có thể gửi thông báo đến địa chỉ bạn đã cung cấp cho Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam trong quá trình đăng ký bằng thư bảo đảm trả trước và yêu cầu nhận lại hàng. Trong trường hợp này, thông báo được coi là đã được chuyển đi sau ba (3) ngày kể từ ngày gửi thư.


21. Áp dụng luật, quyền tài phán và những người khác


Tất cả các khía cạnh của thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đại lục. Nếu không có luật và quy định liên quan, nên tham khảo các thông lệ kinh doanh quốc tế chung và / hoặc các thông lệ ngành.


Bạn đồng ý rằng Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận này do nhu cầu kinh doanh mà không cần phải thông báo và được sự đồng ý của bạn.


Thỏa thuận này thay thế mọi thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa bạn và Tin tức TMĐT Việt Nam về những vấn đề tương tự. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị thu hồi và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành. Tiêu đề của điều khoản chỉ để thuận tiện cho việc tham khảo, và không xác định, giới hạn, giải thích hoặc mô tả phạm vi hoặc giới hạn của điều khoản theo bất kỳ cách nào. Việc Tin tức thương mại điện tử Việt Nam không thực hiện hành động vi phạm hợp đồng của bạn hoặc những người khác không có nghĩa là Tin tức thương mại điện tử Việt Nam đã rút lại quyền xử lý đối với bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng nào sau đó hoặc tương tự.


Các tranh chấp phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam và liên quan đến dịch vụ của Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam sẽ được Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam giải quyết thông qua sự tham vấn của bạn. Nếu thương lượng không thành có thể giải quyết bằng cách tranh tụng tại toà án nhân dân nơi bị đơn.